Back
BackToMain
PrevMode
Mode
 
אורט

תורת החשמל

ניר קאשי

סגור
חזרה
.
המשך תרגול

תרגיל דוגמה 12

מד המתח שבאיור 11.37 מראה 40 וולט.

 

 איור 11.37

חשבו :

א. מה מראה מד הזרם?

ב. את ההספק המדומה הכולל במעגל;

ג. את גודלו של המשרן L, אם ידוע שתדר המקור 50Hz.

פתרון תרגיל דוגמה 12

כתבו נכון/לא נכון:

מד המתח מראה 40 וולט. על פי חוק המתחים של קירכהוף אפשר לומר שהמתח על הנגד R1 שווה 60 וולט 
לא נכון
תשובה נכונהתשובה שגויהתשובה שגויה

א. נרכז את נתוני השאלה - יש לשים לב כי המתחים נתונים כגדלים בלבד:

כאמור, אי אפשר לחסר בין הגדלים לקבלת גודל המתח על הנגד R1.

מאחר שהזרם שעובר בסליל ובנגד זהה מתפתח על כל אחד מן הרכיבים, המתח והפרש הזוויות ביניהם הוא 90°.

איור 12.38 מתאר את החיבור הווקטורי בין שני המתחים, הצורה ההנדסית שהתקבלה היא מלבן. במקרה זה, מתואר המתח על הנגד עם זווית שלילית, שזו גם הזווית של הזרם.

 

איור 11.38

במקרה שבו יש הפרש של 90° בין שני הווקטורים, אפשר להיעזר במשפט פיתגורס למתחים במשולש ישר זווית:

הפתרון, משלב זה ואילך, יהיה אך ורק עם גדלים (חישוב פאזורים אפשרי רק אם מניחים זווית ייחוס, לזרם למשל - לא מומלץ! אפשר לפתור ללא כל צורך בכל מיני הנחות).

ב. את ההספק המדומה נחשב, בשלב זה, כגודל בלבד:

ג. נחשב את התנגדות הסליל (היגב), על פי חוק אוהם:

להספק המדומה שחושב בסעיף ב' אפשר למצוא גם זווית. זווית ההספק המדומה שווה

23.58
45
90
23.58-
45-

נא לבחור תשובותתשובה נכונה – בדיוק כמו זווית העכבהנסו בשנית. לזווית ההספק המדומה יש זווית כמו של עכבת המעגלנסו בשנית. לזווית ההספק המדומה יש זווית כמו של עכבת המעגלנסו בשנית. לזווית ההספק המדומה יש זווית כמו של עכבת המעגלנסו בשנית. לזווית ההספק המדומה יש זווית כמו של עכבת המעגל

 

הקודם                                                                                  המשך

.
.
.
חזרה ....